Tài liệu sẽ giúp bạn

Nắm bắt các nguyên nhân gây mất dữ liệu kinh doanh và hậu quả của nó.

Nắm bắt những giải pháp bảo mật hệ thống dữ liệu hiện nay trong các doanh nghiệp.

Hiểu được vì sao doanh nghiệp cần đầu tư cho bảo mật dữ liệu kinh doanh.