Công văn giải trình – hóa đơn bỏ trốn

CÔNG TY ……… ------------------- Số: …….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------   ……….., ngày … tháng … năm 20…..   CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH (V/v: Kê khai sai trên hồ sơ thuế)  ...

Biểu Mẫu Thuế Thu Nhập Cá Nhân

  STT TÊN BIÊU MẪU SỐ BIỂU MẪU 1 Tờ khai đăng ký mã số thuế 05-ĐK-TCT 2 Tờ khai ủy quyền cho đơn vị ĐK giảm trừ gia cảnh 07-DK-NPT-TNCN 3 Bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng 07-XN-NPT-TNCN 4 Giấy...

MẪU THAM KHẢO GIẤY ỦY QUYỀN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----0o0---- GIẤY ỦY QUYỀN (V/v: Các thành viên của hộ gia đình ủy quyền cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh) BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A): ……………………………………………………………………. Ông (Bà) :...

BIÊN BẢN HỌP THÀNH VIÊN HỘ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————- BIÊN BẢN HỌP THÀNH VIÊN HỘ KINH DOANH   Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….……….. tại …………………………………………..………………………..…………… Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau: Ông,...

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————- BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH   Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….………..tại…………………………………………..………………………… Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau: Ông, bà…………………………..……………Giới tính...

Phụ lục III-3 – Thay Đổi Chủ Hộ Kinh Doanh

Phụ lục III-3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ____________ TÊN HỘ KINH DOANH _______ Số: .................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Mẫu công văn đề nghị phương pháp tính thuế GTGT

Doanh nghiệp đang hoạt động muốn đổi Phương pháp tính thuế GTGT, cần: - Công văn xin đổi phương pháp tính thuế GTGT (download tại đây) - Giấy phép kinh doanh (photo, đóng dấu treo của doanh nghiệp) - CMND hoặc CCCD của đại diện...

Tờ khai 01 đăng ký giao dịch điện tử TT19/2021

  Mẫu số: 01/ĐK-TĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc --------------- TỜ KHAI Đăng ký giao dịch với cơ quan...

Tờ khai đăng ký thuế dành cho hộ kinh doanh và cá thể kinh doanh

                                                                                                      Mẫu số: 03-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ (Dùng cho hộ kinh doanh,...

Giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- o0o --------- GIẤY ỦY QUYỀN Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào các văn bản hiến pháp...

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

  CÔNG TY ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc ----o0o---   BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP Số:………..   - Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH ngày 13/06/2019 được Quốc...

Mẫu biên bản điều chỉnh thông tin

  CÔNG TY ……….. Số ..../……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc ----o0o--- BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT   - Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH ngày 13/06/2019 được Quốc...

Công Văn xin hoãn thanh tra thuế

      CÔNG TY …………………... Số: 01/CVHTT V/v xin lùi thời gian kiểm tra thuế năm 20...   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ……, ngày ...tháng ... năm 20..                    Kính...

Công Văn xin quyết toán thuế

  CÔNG TY …………………. Số: …/20…/CV-CT V/v: Xin được quyết toán thuế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày … tháng … năm ……                ...

Công Văn xin khôi phục lại Mã số thuế

  Mẫu 25/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế là biểu mẫu mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký thuế. Khôi phục mã số thuế là...

Mẫu biên bản điều chỉnh tăng-giảm

    CÔNG TY ……….. Số ..../……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc----o0o---   BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT   - Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH ngày 13/06/2019 được...

Công Văn xác nhận không nợ Thuế

      CÔNG TY………… -------------- Số:…/…/CV- V/v: đề nghị xác nhận không nợ thuế để phục vụ việc………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------***------------ Hà Nội, ngày ….   tháng ….  năm…   Kính...

Công Văn giải trình bị treo tiền BHXH

  Đơn vị: Mã đơn vị: ……… Số: ....... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày …. tháng ……  năm 20….   Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI ……… - Tên đơn vị:...