HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN THEO NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15

  Ngày 11/01/2022 Quốc Hội đã thông qua Nghị Quyết 43/2022/ NĐ-QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% Ngày 28/01/2022 Chính phụ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị Quyết 43/2022/NQ-QH15 thời gian áp dụng từ ngày...

Hướng dẫn xử lý hóa đơn

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC được ban hành ngày 14 tháng 03 năm 2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có đề cập đến cách xử lý hóa đơn điện tử viết...